Sayı 2, Güz 2014

Issue 2, Fall 2014 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Serdar Benligiray
İktisadî Bir Bilim Dalı Olarak ‘Finans’ın Bilim Felsefesi Perspektifinden Eleştirisi
A Critical Review of ‘Finance’ as a Discipline of Economics from the Perspective of Philosophy of Science
4
Ahmet Güven
Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme
The Language of Taksim Gezi Park Protests: A Semiotic Review
19
Deniz Tansel İlic
Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştırması
The Relative Autonomy Problem in Newsmaking Process: A Field Research
30
Yalçın Lüleci
Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: “Ankara: Türkiye’nin Kalbi” Belgeseli Örneği
Artistic Relations between the Republic of Turkey and the Soviet Union in the Early Republican Era: The Case of the Documentary “Ankara: The Heart of Turkey”
40
Gamze Ülker Tümlü / Nilüfer Voltan Acar
“Issız Adam” Filminin Gerçeklik Terapisine Dayalı İncelenmesi
The Investigation of “Issız Adam” Movie in Terms of the Reality Therapy
62


Yıl 1, Sayı 2, Güz 2014
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1554 İndirme


[*]İnsan ve İnsan Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) TR Dizin‘de 2017 yılı itibariyle taranmaktadır. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.