Sayı 12, Bahar 2017

Year 4, Issue 12, Spring 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler

Articles

Sevcan Başboğa

Annelik Sanatı: Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocuğun Bedensel Kurgusu

The Art of Motherhood: Children’s Bodily Construction in Children’s Periodicals Duruing the Early Republic

6
Ezgi Keskin Gaga

Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma

A Study on Crowdsourcing Translation in Social Media

31
Doğa Başar Sarıipek

“İhtiyaç” Kavramı Ekseninde Sosyal Koruma: Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı

Social Protection on the Base of “Needs”: Basic Needs Approach

43
Olkan Senemoğlu

Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Consumption, Consumption Society and Consumption Culture: A Comparative Analysis

66


Yıl 4, Sayı 12, Bahar 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

526 İndirme


[*]İnsan ve İnsan Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) TR Dizin‘de 2017 yılı itibariyle taranmaktadır. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.