Issue 9, Summer 2016

Yıl 3, Sayı 9, Yaz 2016 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Ebubekir Ayan

Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme Çabalarının Analizi

Historical Development of Kocaeli Industry in the Ottoman Period and An Analysis of the Ottoman Industrialization Efforts

5
Filiz Aydoğan Boschele / Aysel Ay

Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Çokkültürcü Medya ve TRT Kürdi

Multiculturalist Media and TRT Kurdi in Turkey in the Contex of Multiculturalism

36
Mehmet Büyükafşar

Türk Spor Basınında Cinsiyet Ayrımcılığı: Fotomaç ve Fanatik Gazeteleri Örneği

Gender Discrimination in Turkish Sport Press: A Case Study on Fotomaç and Fanatik Newspapers

53
Olkan Senemoğlu

Machiavelli’den Hobbes’a Rönesans Dönemi Siyaset Teorisinde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı

The Human Nature and the Notion of Society in Renaissance Political Theory: From Machiavelli to Hobbes

77


Year 3, Issue 9, Summer 2016
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

792 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by Index Copernicus International (ICI), InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.