Issue 7, Winter 2016

Sayı 7, Kış 2016 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Pınar Bayram

Kentteki Yabancıların Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya Gelişi: “Muğla İtiraf” adlı Facebook Sayfası Üzerine Bir Örnek Olay Analizi

Strangers in the City Coming Together through Social Media: A Case Study Analysis on “Muğla Confession” Facebook Page

5
Buşra Erimli

Basın ve Basın Dışı Kuruluşların Görüş ve Eleştirileri Işığında Yeni Basın Kanunu

An Evaluation of Recent Press Law in the Light of the Views and Criticisms of the Press and Other Professional Organizations

24
Mehmet Kök / Arzu Çakıcı

Fabrika Çalışanlarının İş Memnuniyetini Etkileyen Etmenler

Factors Affecting Job Satisfaction of Factory Workers

40
Cengiz Sunay

Cumhuriyet Tarihi Üzerine Kısa Bir Dönemlendirme Denemesi

A Short Essay on Periodization of History of Republic

64
İnsan Hakları Kitaplığı

Human Rights Library

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 99
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 111


Year 3, Issue 7, Winter 2016
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

976 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.