Issue 6, Fall 2015

Sayı 6, Güz 2015 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Çağdaş Emrah Çağlıyan
Varoluşa Ait Bir Gerçekliğin Betimleyicisi Olarak “Saçma” ve Amerikan Sinemasında İfade Biçimleri
“Absurd” as a Describer of a Reality Belonging to Existence and Its Expression in American Cinema
5
Türkan Erbay Dalkılıç / Tuğba Karan
Bağımsız Değişkenin Pareto Dağılımına Sahip Olması Durumunda Üyelik Fonksiyonunun Dayalı Parametre Tahmini
Parameter Estimation Based on Membership Function When an Independent Variable Has Pareto Distribution
27
Bora Erdem
Türkiye’de Yeni Medya Düzeninin Oluşumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Rolü
The Role of Savings Deposit Insurance Fund in the Formation of New Media Order in Turkey
37
A. Ziya Sandıkcıoğlu
Yazılı Basında Köşe Yazarı Egemenliğinin Muhabirlik Pratiğine Etkileri
The Effects of Dominancy of Columnist on the Practice of Correspondent in Printed Media
55
İnsan Hakları Kitaplığı
Human Rights Library
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme 80
Convention Relating to the Status of Refugees 96


Year 2, Issue 6, Fall 2015
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1056 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.