Issue 5, Summer 2015

Sayı 5, Yaz 2015 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Ömer Lütfi Barkan
İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler
The Colonizer Turkish Dervishes and Zawiyas During Conquest Periods
5
Ahmet Güven
Premodern’den Postmodern’e Benliğin ve Kutsalın Dönüşümü: Narsisist Benliğin Kutsal Algısı
Transformation of Knowledge and Sacred from Premodern to Postmodern: The Sacred Perception of Narcissist Self
38
Buğra Kardan
Haber Etiği ve Bir Siyasi Haber İncelemesi
News Ethics and An Analysis of a Political News
55
Murat Satıcı
Moral Özneden Yurttaşa: Kant’ın Pratik Felsefesinde Öznenin Evrimi
From Moral Subject to Citizen: Evolution of the Subject in Kant’s Practical Philosophy
70
İnsan Hakları Kitaplığı
Human Rights Library
Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya ilişkin Sözleşme (No: 29) 82
Convention Concerning Forced or Compulsory Labour (No: 29) 92


Year 2, Issue 5, Summer 2015
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1224 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.