Issue 14, Fall 2017

Yıl 4, Sayı 14, Güz 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Ezgi Çakır

16 Nisan Referandum Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Türk Basınına Yansımaları

Reflection of the Presidential System Discussions During April 16 Referendum in Turkish Press

273
Süleyman Dönmez / Mehmet Ali Çelik

Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri

Human-Nature Relationships within the Triangle of Commensalism, Mutualism and Parasitism

301
Yasemin Kılınçarslan

Geleneksel Japon Kabuki Dans Tiyatrosunun Aykırı Bedenleri “Onnagatalar”

Traversal Bodies of Traditional Japanese Kabuki Dance Theatre “Onnagatas”

314
Selfiye Özkan

Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Processing Cultural Elements in Political Advertisements: A Semiological Analysis on the AK Party 2017 Referendum Film

335


Year 4, Issue 14, Fall 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

320 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by Index Copernicus International (ICI), InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.