Issue 12, Spring 2017

Yıl 4, Sayı 12, Bahar 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Sevcan Başboğa

Annelik Sanatı: Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocuğun Bedensel Kurgusu

The Art of Motherhood: Children’s Bodily Construction in Children’s Periodicals Duruing the Early Republic

6
Ezgi Keskin Gaga

Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma

A Study on Crowdsourcing Translation in Social Media

31
Doğa Başar Sarıipek

“İhtiyaç” Kavramı Ekseninde Sosyal Koruma: Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı

Social Protection on the Base of “Needs”: Basic Needs Approach

43
Olkan Senemoğlu

Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Consumption, Consumption Society and Consumption Culture: A Comparative Analysis

66


Year 4, Issue 12, Spring 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

482 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.