Issue 11, Winter 2017

Yıl 4, Sayı 11, Kış 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
H. Emre Bağce

Parlamenter ve Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkelerde Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Yoksulluk

Inequality of Income Distribution and Poverty in Countries Governed by Parliamentary and Presidential Systems

5
Mustafa Can Güripek

XVI. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda ve İngiltere’de Vergi Toplama Usûlleri

Tax Collection Methods in the Ottoman Empire and England in XVIth Century

40
Ceylan Lortoğlu

Suriyeli Mültecilerin “Misafir” Olma Haline Misafirperverlik Hukuku ve Etiği Açısından Bakış

The View of Syrian Refugees as a “Guest” in terms of Hospitality Law and Ethics

54
Doğa Başar Sarıipek

“Hak Temelli” Sosyal Politikadan “Hayırseverlik Temelli” Sosyal Politikaya Geçişte Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Roles of NGOs in the Transition from “Rights-Based” Social Policy to “Charity-Based” Social Policy

81


Year 4, Issue 11, Winter 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

909 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.