Issue 1, Summer 2014

Sayı 1, Yaz 2014 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
H. Emre Bağce
Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim
Public Relations and Citizen Oriented Participatory Local Government
4
Fatih Demir
Kamu Yönetiminde Etik: Tartışma ve Birkaç Örnek
Ethics in Public Administration: Discussion and Some Examples
14
Buşra Erimli
Gazetecilik Meslek İlkelerinin Uygulanmasını Engelleyen Unsurlar ve Çözüm Önerileri
Obstacles on the Practice of the Ethical Principles in Journalism and Some Solutions
24
Harun Kırılmaz / Selma Kılıç Kırılmaz
Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları
Benefits of Empirical Ethics Practices in Ethical Dilemmas in Health Care
36
Cengiz Sunay
27 Mayıs ve İşadamları
The Coup of May 27th and Businessmen
46


Year 1, Issue 1, Summer 2014
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1631 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.