Issue 16, Spring 2018

Yıl 5, Sayı 16, Bahar 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Ekmel Geçer

Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Dindarlığı

Popular Culture, Politics and Religion: Prime-Time or Selfie Religiosity

85
Zeynep Kaban Kadıoğlu

Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik Analizi (1950-2010)

A Chronological Analysis of the Change in the Ownership Structure of Media in Turkey (1950-2010)

100
Süleyman Şanlı / Abu Bakar Siddiq

Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kızıltepe, Southeast Anatolia

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kızıltepe’deki Agro-Pastoral Topluluklar Üzerine Bir Antrozoolojik İnceleme

121
Arus Yumul

Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık

We All Came out of Peyami Safa’s So-Called Girls

139


Year 5, Issue 16, Spring 2018
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

87 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.